دانشکده فقه و حقوق اسلامی

دانشکدۀ فقه و حقوق اسلامی

دانشکده فقه و حقوق اسلامی یکی از سه دانشکده دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی است. این دانشکده شامل گروه‌های علمی
 « فقه و حقوق امامیه» ، « فقه و حقوق شافعی » و « فقه و حقوق حنفی» است.

رئیس دانشکده فقه و حقوق
 اسلامی

دکتر مهدی رهبر

اعضای هیئت علمی

عضو هیئت علمی
 

عضو هیئت علمی

 

عضو هیئت علمی

عضو هیئت علمی

مولوی محمد اسحق مدنی

دکتر محمود ویسی

دکتر حامد رستمی نجف آبادی

دکتر عبدالصمد علی‌آبادی

 

عضو هیئت علمی

 

دکتر افتخار دانش‌پور

                      

عضو هیئت علمی

 

 

دکتر شکیبا امیر خانی