دانشکده ادیان و معارف اسلامی

دانشکده ادیان و معارف اسلامی یکی از سه دانشکده دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی است. این دانشکده شامل گروه‌های علمی «ادیان و مذاهب»،
«فلسفه اسلامی» و «عرفان اسلامی» است.

 

رئیس دانشکده: دکتر محمد تقی شاکری